लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी Lyrics – Labhale Aamhas Bhagya Bolato Marathi Kavita | Suresh Bhat

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Hindi/English (Romanized) Lyrics

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics in Marathi

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म , पंथ , जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी

आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी
आमुच्या उराराउरात स्पंदते मराठी
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी

आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी
आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी
येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी
येथल्या तरुलतात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी
येथल्या चराचरात राहते मराठी

पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी
आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी
हे असे कितीक खेळ पाहते मराठी
शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी

– सुरेश भट

Labhale Amhas Bhagya Bolato MarathiLyrics in English

Labhale Amhas Bhagya Bolato Marathi Lyrics in English
Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi
Dharm pnth jaat ek jaanato maraathhi
Dharm pnth jaat ek jaanato maraathhi
Ewadhyaa jagaat maay maanato maraathhi
Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi

Amuchyaa manaamanaant dngate maraathhi
Amuchyaa ragaaragaat rngate maraathhi
Amuchyaa manaamanaant dngate maraathhi
Amuchyaa ragaaragaat rngate maraathhi

Amuchyaa uraauraant spndate maraathhi
Amuchyaa nasaanasaant naachate maraathhi

Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi

Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi

Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi

Amuchyaa pilaapilaant janmate maraathhi
Amuchyaa lahaanagyaant raangate narathhi
Amuchyaa mulaanmulit khelate maraathhi
Amuchyaa gharaagharaant wadhate marathhi

Amuchyaa kulaakulaat naandate maraathhi
Yethelyaa fulaafulaant haasate maraathhi
Yethalyaa dishaadishaant datate marathhi
Yethalyaa nagaanagaat garjate maraathhi

Yethalyaa daridarit hindate maraathhi
Yethalyaa wanaawanaat gunjate maraathhi

Yethalyaa daridarit hindate maraathhi
Yethalyaa wanaawanaat gunjate maraathhi

Yethalyaa tarulataat saajate maraathhi
Yethalyaa kalikalit laajate maraathhi

Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi

Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi

Yethalyaa nabhaamadhun warshate marathi
Yethalyaa pikaanmadhun dolate maraathhi
Yethalyaa nadyaanmadhun dolate maraathhi
Yethalyaa charaacharaant rahate marathi
……………..maraathhi

Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi

Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi

Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi

Dang te marathi rang te marathi
Spandate marathi Varsh te Marathi
Gunjate marathi garjate marathi
garjate marathi ..garjate marathi

hindilyricspk Annotation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *